Een goede fysieke infrastructuur is cruciaal voor het functioneren van een economie. Investeringen in infrastructuur dragen bij aan de aantrekkelijkheid van een gebied en daarmee voor het vestigingsklimaat. Het door het kabinet gepresenteerde Nationaal Groeifonds biedt mogelijkheden voor de financiering van grote infrastructurele projecten zoals de Lelylijn.

“Schaarse ruimte vereist een efficiënt gebruik ervan met een integrale gebiedsontwikkelingsaanpak waarin de leefbaarheid en bereikbaarheid van steden een belangrijke rol spelen. Door mobiliteit en wonen in samenhang te bezien hoeft de productiviteitsgroei zich niet te concentreren in de Randstad en is verdere spreiding richting andere regio’s mogelijk,” zo valt er te lezen in de brief die de ministers Hoekstra (Financiën) en Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vandaag richting de Tweede Kamer stuurde.

 

Focus op de regio’s

Het kabinet focust zich bij het versterken van de Nederlandse economie – het fonds is gericht op publieke investeringen die bijdragen aan “het verdienvermogen van Nederland” – dus niet primair op de Randstad en andere stedelijke regio’s, maar richt zijn blik met nadruk ook op andere delen van het land. De “commissie van wijzen” die is opgericht om de voorstellen op haalbaarheid en geschiktheid te toetsen kan volgens de brief aan de Tweede Kamer een redelijke spreiding van investeringen in de verschillende regio’s meewegen. “Het doel van het fonds is immers om het verdienvermogen van heel Nederland op te tillen,” aldus beide ministers.

Het kabinet heeft aangekondigd zelf met een plan te komen om de bereikbaarheid binnen Nederland te waarborgen en te verbeteren. In de brief stellen Hoekstra en Wiebes dat niet alle knelpunten zijn op te lossen met bestaande infrastructuur en dat er daarom “noodzakelijke additionele investeringen in kaart worden gebracht die bijdragen aan het duurzame verdienvermogen.” Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden Infrastructuur & Waterstaat) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) nemen bij deze inventarisatie het voortouw en gaan daarbij in overleg met de diverse betrokken partijen.

Lelylijn voldoet aan voorwaarden fonds

Wie de brief over het investeringsfonds en bijbehorende bijlagen goed leest kan niet anders constateren dan dat de Lelylijn onmiskenbaar aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor het Nationaal Groeifonds: het versterkt de infrastructuur tussen de Randstand en het Noorden, het maakt grote delen van Noord-Nederland bereikbaar en bereisbaar vanuit de Randstad en vanzelfsprekend vice versa, het zorgt voor een duurzaam alternatief voor de auto, het geeft het Noorden nieuwe sociaaleconomische kansen en het kan ook nog eens een schakel vormen binnen een modern Europees treinnetwerk waar de Europese Unie het komende decennium op wil inzetten.

Nieuwsoverzicht